Statuten


Doel en activiteiten

De vereniging heeft tot doel haar leden de mogelijkheid te bieden tot het beoefenen van tafeltennis als gezonde vrijetijdsbesteding in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.
De concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: het organiseren van trainingen voor recreatieve en competitieve leden, het organiseren van interclubwedstrijden.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en waarbij mogelijke winsten steeds ten goede komen van de club.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

Bestuur

Het bestuur is bevoegd om alle algemene, sportieve, administratieve en financiële handelingen te verrichten die nodig zijn voor een goede werking van de vereniging.
De leden van het bestuur beoefenen hun mandaat steeds kosteloos en naar best vermogen uit in het belang van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Het bestuur vergadert na oproeping van een van de leden en zo vaak als het belang van de vereniging dit vereist.
Daar waar nodig, zullen besluiten worden genomen via stemming en bij 2/3 meerderheid van alle bestuursleden.
Jaarlijks wordt op de algemene vergadering aan de aanwezige leden het vertrouwen gevraagd voor ieder bestuurslid voor een volgend seizoen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Dit gebeurt bij voorkeur tweemaal per seizoen: eenmaal bij aanvang van het seizoen (begin september) en eenmaal na de competitie (april/mei). Alle leden worden hierop door het bestuur tijdig uitgenodigd.
De algemene vergadering kan ook bijeengeroepen worden door de leden wanneer zij 20% van het totaal aantal leden vertegenwoordigen.
Bij de algemene vergadering kunnen volgende items aan bod komen:
Daar waar nodig, zullen besluiten worden genomen via anonieme stemming en bij meerderheid van alle aanwezige leden. Bij gelijkheid van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Lidmaatschap

Toegetreden leden zijn personen die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging. Als lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder die door het bestuur als zodanig wordt toegelaten. Elk lid wordt verondersteld om tijdig het jaarlijks lidgeld te betalen. De betaling van de lidmaatschapsbijdrage houdt de aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement in. Het bestuur bepaalt per seizoen het bedrag van het te betalen lidgeld.
Alle leden die deelnemen aan activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging, doen dit steeds vrijwillig en kosteloos.
Elk lid kan op elk moment uit de vereniging treden. Het lid dat weigert zijn lidgeld te betalen wordt geacht ontslag te nemen.
De uitsluiting van een lid kan enkel door het bestuur besloten worden via stemming en bij 2/3 meerderheid van alle bestuursleden.
Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Financiën

Het boekjaar van de vereniging (seizoen) loopt van 1 juli tot 30 juni. De vereniging heeft een bankrekening BE53 0016 8688 3853 bij BNP Paribas Fortis en met volmachthebbers:

Communicatie

Alle dringende maar niet belangrijke communicatie gebeurt via de Whatsapp-groep waartoe alle leden behoren.
Alle belangrijke communicatie gebeurt tijdig en, al naar gelang de noodzaak, via algemene of persoonlijke mails.