Huishoudelijk reglement TTC Denderleeuw 2001


Inleiding

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van onze club.

Elk lid wordt verondersteld het huishoudelijk reglement te kennen. Dit wordt immers tijdens de algemene vergadering aan het begin van elk seizoen besproken. Tevens ontvangt iedere lid aan het begin van elk seizoen een mail met de laatste versie van het huishoudelijk reglement. Elk nieuw lid zal op datum van zijn inschrijving een mail ontvangen met het huishoudelijk reglement.

Alle leden dienen zich te houden aan dit huishoudelijk reglement, aan het reglement van sportzaal A. Ottoy, aan de reglementering in de lokalen van de tegenstrevers en aan de reglementen van de Vlaamse Tafeltennisliga. Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties te treffen t.o.v. leden die deze reglementen overtreden.

Algemeen

Tafeltennisclub Denderleeuw 2001 is een open club waar elke tafeltennisser(ster) welkom is. Grensoverschrijdend gedrag of discriminatie op basis van huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken wordt niet getolereerd.

Ieder lid heeft respect voor het materiaal van de club. Bij het opstellen en afbreken van de tafels en bijhorend materiaal wordt gerekend op ieders medewerking. De sportzaal en de kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten.

Training

Ieder lid kan van begin augustus tot einde seizoen (april-mei) op elke dinsdagavond tussen 19u30 en 22u00 deelnemen aan de training.

Ieder lid is bereid om wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt, tegen ieder ander lid te spelen, zonder onderscheid van welke aard dan ook.

Competitie

De competitieploegen worden door de interclubleider samengesteld op basis van de ontvangen inschrijvingen, de klassementen van de spelers, de reglementeringen van de federatie en waar mogelijk ook de persoonlijke wensen van de leden.

Hou onze competitieagenda en in het bijzonder jouw selecties zeer goed in de gaten. Verwittig tijdig indien je niet kan deelnemen.
Bij thuiswedstrijden: wees ten laatste om 18u45 aanwezig in de zaal. Bij uitwedstrijden: spreek goed af met alle ploegmaten en kom samen op het afgesproken tijdstip.

Elke competitiespeler(ster) moet aantreden in sportkledij. Hierbij is het dragen van ons clubtruitje verplicht.

Aan iedereen en in het bijzonder aan de ploegkapitein wordt gevraagd om de nodige aandacht te besteden bij het correct invullen en doorsturen van de wedstrijdbladen.

WhatsApp

De ‘TTC Denderleeuw 2001 App’ is er voor alle leden van onze club en is bedoeld om elkaar te informeren over voor de groep relevante tafeltennis gerelateerde zaken. De leden beperken zich tot boodschappen die voor de hele groep zijn. Wil men iemand iets persoonlijks vragen of mededelen, dan kan men hiervoor beter niet gebruik maken van de groepsapp, maar best een persoonlijk bericht sturen.
Hou het netjes, laat iedereen in zijn waarde, voorkom alles wat op digitaal pesten lijkt en laat je niet verleiden tot hevige discussies.
Wanneer iemand zich toch stoort aan een bericht van een andere deelnemer, dan kan men dit beter niet melden in de groep, maar best een privé bericht sturen naar deze persoon of dit melden aan het bestuur.

Sancties

Bij iedere overtreding van de statuten en pas na het betrokken lid in zijn verdediging te hebben gehoord, kunnen door het bestuur volgende sancties toegepasts worden:

Het bestuur behoudt zich het recht om af te wijken van deze sancties naargelang de ernst van de overtreding.